Lavbundsprojekter

Lavbundsprojekter skal bidrage til at reducere udslip af drivhusgassen kuldioxid ved at bremse nedbrydning af kulstof i jorden. Du kan læse mere om ordningen og se de lavbundsprojekter som Silkeborg Kommune arbejder med i øjeblikket her på siden.

Dronefoto af Stenholt Mose

Lavbundsordningen er en tilskudsordning til udtagning eller ekstensivering af lavbundsjorder fra mere eller mindre intensiv landbrugsdrift.

Lavbundsprojekter skal opfylde en række kriterier for at kunne opnå støtte. Vigtigst er indholdet af organisk kulstof i jorden. Størstedelen af jorden i projektområdet skal have et indhold på mindst 12 % organisk kulstof. Staten har lavet en udpegning af

Klimaeffekten opstår ved, at jorden tilføres mindre ilt når vandstanden hæves og dyrkningen ophører. Nedbrydningen af jordens kulstofindhold sker derved langsommere eller ophører helt, hvormed der udledes færre drivhusgasser

Når driften af landbrugsjorderne ekstensiveres fremmes også naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed, ligesom udledningen af næringsstoffer til søer og kystnære farvande reduceres. Lavbundsordningen kan derved bidrage til opfyldelse af Danmarks EU-forpligtelser på natur, miljø og miljøområdet.

Ordningen er medfinansiereret af EU's Landdistriktsprogram. Lodsejere, som indgår i lavbundsprojekter, kan kompenseres for nedsat indtjening på udtagningsarealerne som følge af ekstensivering af driften.

Du kan finde yderligere informationer om ordningen på miljøstyrelsens hjemmeside