Lavbundsprojekt ved Mausing Møllebæk og Ødemølle Bæk

Silkeborg Kommune har gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at gøre jorden vådere på lavbundsarealer ved Mausing Møllebæk og Ødemølle Bæk syd for Kjellerup. Forundersøgelsen viser, at området er egnet til et projekt.

Billede fra projektområdet - 2016

Formålet med forundersøgelsen var at finde ud af, om det er muligt at hæve vandstanden i ådalen og dermed nedsætte udledningen af drivhusgasser til atmosfæren og næringsstoffer til vandmiljøet fra projektområdet. Det projektområde der er undersøgt har et areal på ca. 25 ha.

Forundersøgelsen er gennemført i samarbejde med en ekstern konsulent, og den er sammensat af en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Den tekniske forundersøgelse beskriver de eksisterende forhold, opstiller scenarier for etablering af mere naturlig hydrologi (gøre jorden mere våd), og den indeholder et overslag over anlægsomkostningerne.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse beskriver de nuværende ejendomsmæssige forhold og indeholder lodsejernes indstilling til projektets gennemførelse.

Du kan se både den ejendomsmæssige forundersøgelse og den tekniske forundersøgelse herunder. Konklusionen af de to rapporter er, at der er grundlag for at arbejde videre mod et projekt.

Download materiale

Teknisk forundersøgelse

Bilag 1 - klimaeffekt

Bilag 4 - Kvælstofbalance

Bilag 5 - Fosforbalance

Bilag 10 - Fosforrisikovurdering

Bilag 2,3 og 6-9 samlet 

Ejendomsmæssig forundersøgelse inkl. bilag