Restaurering af Engetved Sø

Silkeborg Kommune har gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at forbedre vandkvaliteten i Engetved Sø i 2018 - 2019.

Billede af Engetved Sø

Silkeborg Kommune har modtaget tilskud til at undersøge mulighederne for at restaurere Engetved Sø. Miljømålet om god tilstand i Engetved Sø er ikke opfyldt, fordi fiskebestanden er skævt sammensat med for mange fredfisk og for få rovfisk. Silkeborg Kommune har valgt rådgivningsfirmaet Orbicon til at bistå med forundersøgelsen, som er baseret på eksisterende data, der primært stammer fra Miljøstyrelsens overvågning af søen. Her indgår såvel vandkemiske analyser som biologiske undersøgelser af bl.a. fisk og vandplanter i søen.

Forundersøgelsen har vist, at der er grundlag for at gå videre med en restaurering. Resultaterne viser, at en opfiskning af fredfisk vil være den mest optimale indsats indenfor rammerne af tilskudsordningen i bestræbelserne på at få klart vand og en god fiskebestand med mange rovfisk.

Når forundersøgelsen er godkendt af staten, og resultaterne er drøftet igennem med involverede parter, er det planen at søge om tilskud til at gennemføre selve restaureringsindsatsen, måske allerede i 2019.

Se forundersøgelsen:

Forundersøgelse af Engetved Sø inkl. bilag (pdf)