Restaurering af Lyngsø

Silkeborg Kommune gennemfører en restaurering af Lyngsø for at forbedre vandkvaliteten i 2021 - 2022.

Billede af Lyngsø

Restaurering af Lyngsø

Miljømålet om god tilstand i Lyngsø er ikke opfyldt. Vandet er uklart på grund af alger, og fiskebestanden er karakteriseret ved alt for mange skaller, brasener og småfisk, mens store individer af rovfiskene aborre og gedde er for få. En forundersøgelse har vist, at en kombination af opfiskning af fredfisk efterfulgt af udlægning af et produkt til binding af fosfor på søbunden vil være den mest optimale indsats indenfor rammerne af tilskudsordningen i bestræbelserne på at få klart vand og en god fiskebestand med mange rovfisk. Desuden arbejder vi sammen med Silkeborg Forsyning om at nedbringe udledning af fosfor fra regnvandstilløb for at gøre søen helt restaureringsparat.

Silkeborg Kommune har modtaget tilsagn fra staten om tilskud til at gennemføre en restaurering af Lyngsø ved en kombineret indsats med opfiskning af fredfisk og behandling af søbunden med Phoslock. Indsatsen planlægges gennemført i 2021-2022. Phoslock er et lerprodukt, som er beriget med grundstoffet lanthan. Lanthan binder fosfor i søbunden, så det ikke er tilgængeligt for algevækst. Alle myndighedstilladelser til opfiskningen er meddelt, men myndighedstilladelsen fra Miljøstyrelsen til udbringning af Phoslock er endnu ikke på plads.

Lyngsø er opstået i et dødishul fra sidste istid. Søen er 9,7 ha stor og ligger i den sydlige del af Silkeborg delvis omgivet af villaer. Naturstyrelsen, som er eneejer af søen, støtter op om at få søen restaureret.

Se forundersøgelsen:

Forundersøgelse af restaurering af Lyngsø inkl. bilag