Restaurering af Lyngsø

Silkeborg Kommune gennemfører en restaurering af Lyngsø i 2021 - 2022 for at forbedre vandkvaliteten.

Billede af Lyngsø optaget fra drone

Restaurering af Lyngsø

Miljømålet om god tilstand i Lyngsø er ikke opfyldt. Vandet er uklart på grund af alger, og fiskebestanden er karakteriseret ved alt for mange skaller, brasener og småfisk, mens store individer af rovfiskene aborre og gedde er for få. En forundersøgelse har vist, at en kombination af opfiskning af fredfisk efterfulgt af udlægning af et produkt til binding af fosfor på søbunden vil være den mest optimale indsats indenfor rammerne af den statslige tilskudsordning i bestræbelserne på at få klart vand og en god fiskebestand med mange rovfisk. Desuden arbejder vi sammen med Silkeborg Forsyning om at nedbringe udledning af fosfor fra regnvandstilløb for at gøre søen helt restaureringsparat.

Silkeborg Kommune har modtaget tilsagn fra staten om tilskud til at gennemføre restaureringen af Lyngsø ved en kombineret indsats med opfiskning af fredfisk og behandling af søbunden med Phoslock. Indsatsen planlægges gennemført i 2021-2022. Phoslock er et lerprodukt, bentonit, som er beriget med grundstoffet lanthan. Lanthan binder fosfor i søbunden, så det ikke er tilgængeligt for algevækst. Alle myndighedstilladelser til såvel opfiskning som udbringning af Phoslock er nu meddelt, og Silkeborg Forsyning har igangsat arbejdet med afskæring af regnvand.

Første fase af opfiskningen er søgt gennemført i sommeren 2021, men blev hurtigt indstillet på grund af for meget ”snask” i vandet. Opfiskningen blev genoptaget og gennemført i uge 40-41, suppleret med en yderligere indsats i uge 46. Opfiskningen er gennemført med en kombination af vodtræk og sætning af såkaldte gællegarn. En enhed under NIRAS, Fiskeøkologisk Laboratorium, har udført fiskeriet. Der er fanget 1,26 tons fredfisk (skalle, brasen, rudskalle og suder). Fangsten er i alt væsentligt blevet brugt til foder på AQUA Akvarium & Dyrepark i Silkeborg.

Udbringning af Phoslock i Lyngsø i 2021 forløb planmæssigt i løbet af uge 48 under ledelse af konsulentfirmaet Thomas Aabling Vandmiljø. Traditionelt benytter man et aluminiumsalt til binding af fosfor, fordi det er billigere, men i tilfældet Lyngsø er metoden valgt fra på grund af risiko for forgiftning af søens liv.
Silkeborg Kommune har 8. april 2022 modtaget tilsagn fra staten om tilskud til efterbehandling i form af ekstra opfiskning i 2022. Det skyldes, at opfiskningen i 2021 ikke gav den ønskede fangst af fredfisk, idet der kun blev fanget lidt under halvdelen af bestanden af fredfisk, hvor målet var 80 %. En mere effektiv opfiskning kan også bidrage til at skabe større sikkerhed omkring effekten af phoslock-behandlingen. Forårets opfiskning gennemføres i april-maj i gydeperioden.
Silkeborg Forsyning er gået i gang med det forberedende arbejde med at flytte udløbet fra to regnvandsbassiner ud ad søen for at nedbringe belastningen med fosfor fra regnvand. Arbejdet forventes udført i 2022.

Vi er i tæt dialog med Miljøstyrelsen og har allieret os med førende eksperter på søområdet fra både Syddansk Universitet og DCE, Aarhus Universitet, for det er første gang, Phoslock anvendes i Danmark. Visionen om klart vand i Lyngsø er afspejlet i kommuneplanen, hvor byrådet ved seneste revision har givet Lyngsø status som badesø, og vores foreløbige kontroller af den hygiejniske kvalitet i søen giver anledning til optimisme.

Lyngsø er opstået i et dødishul fra sidste istid. Søen er 9,7 ha stor og ligger i den sydlige del af Silkeborg delvis omgivet af villaer. Naturstyrelsen, som er eneejer af søen, støtter op om at få søen restaureret. 

Se forundersøgelsen:

Forundersøgelse af restaurering af Lyngsø inkl. bilag 

 
 
 

Billeder fra opfiskning og udlægning af Phoslock