Restaurering af Lyngsø

Silkeborg Kommune har i 2018 fået gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at forbedre vandkvaliteten i Lyngsø ved restaurering.

Billede af Lyngsø

Silkeborg Kommune har modtaget tilskud til at undersøge mulighederne for at restaurere Lyngsø. Silkeborg Kommune har valgt rådgivningsfirmaet Orbicon til at bistå med forundersøgelsen. Her indgår udtagning af sedimentprøver og sammenstilling af data fra disse med Miljøstyrelsens overvågning af vandkemiske og biologiske forhold i søen. Forundersøgelsen er gennemført i 2018, men endnu ikke godkendt af staten.

 

Resultaterne af forundersøgelsen viser, at en kombination af opfiskning af fredfisk efterfulgt af en kemisk behandling vil være den mest optimale indsats indenfor rammerne af tilskudsordningen i bestræbelserne på at få klart vand og en god fiskebestand med mange rovfisk. 

Desværre viser belastningen med fosfor fra regnvandstilløb til søen sig at være lidt for høj til, at søen er helt restaureringsparat. Det samarbejder vi med Silkeborg Forsyning om at få rettet op på, så grundlaget for restaurering kommer på plads. Når det er sket, agter Silkeborg Kommune at søge om tilskud til at gennemføre restaureringsindsatsen. Hvis alt går vel, er vi klar til at søge om tilskud til restaurering i 2019.

Se forundersøgelsen:

Forundersøgelse af restaurering af Lyngsø inkl. bilag