Vådområder

Staten yder tilskud til at etablere kvælstof- og fosforvådområder, som skal bidrage til at nedbringe landbrugets udledning af kvælstof og fosfor til sårbare søer, fjorde og kystvande. Kvælstof og fosfor giver grobund for alger, som skader vandmiljøet. Du kan læse mere om ordningen og de vådområdeprojekter, som Silkeborg Kommune arbejder med, her på siden.

Billede af Haurbæk efter vandløbsrestaurering

I 2009 indgik Miljø- og Fødevareministeriet og Kommunernes Landsforening en aftale om etablering af kvælstof- og fosforvådområder for perioden 2010 - 2015. I 2016 er indgået aftale om vådområdeindsatsen for anden vandområdeplanperiode 2017 – 2021. Grundlaget for aftalen er den politiske aftale om fødevare- og landbrugspakken (FLP) af 22. december 2015.

Vådområdeprojekter placeres på lavtliggende landbrugsarealer, som omdannes til natur. Indsatsen sker i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Det er kommunerne og i mindre omfang Naturstyrelsens lokale enheder, som i tæt samarbejde med staten gennemfører projekterne ved indgåelse af projektaftaler med lodsejerne i et område. Ordningen bygger på frivillig deltagelse fra lodsejerside.

Kvælstovådområde

Et kvælstofvådområde kan laves på flere forskellige måder, fx ved at lukke dræn i projektområdet så projektområdet overrisles med drænvand fra de omkringliggende arealer, ved at etablere en lavvandet sø, eller ved at hæve vandløbsbunden og genslynge forløbet, så der sker en oversvømmelse af de vandløbsnære arealer. Vådområdet fjerner kvælstof ved, at bakterier nedbryder nitrat i vandet og frigør luftformigt kvælstof. Derudover bidrager ophøret af dyrkning af landbrugsjorden til at formindske kvælstofudledningen.

Kvælstofvådområderne skal bidrage med en reduktion af kvælstofudledningen med 1.250 tons til de indre farvande i perioden fra 2016-2021 med et forventet budget på i alt ca. 1,6 mia.kr. 

Fosforvådområde

Et fosforvådområde har til formål at reducere udledningen af fosfor til søer, hvor fosfor er et særligt stort problem for søens vandkvalitet. Ligesom kvælstof kan fosfor føre til en øget vækst af alger, som gør vandet uklart. Det har en negativ effekt på søens øvrige dyre- og planteliv. De forringede forhold medfører, at søen kommer ud af balance, så den gode økologiske tilstand ikke kan opretholdes.

Fosforvådområdet etableres ved at genoprette og omlægge vandløb, så der igen kommer et mere naturligt samspil mellem vandløbet og ådalen. Herved sikres oversvømmelse af arealerne langs vandløb ved store vandføringer, så det partikelbundne fosfor kan bundfældes og tilbageholdes på de vandløbsnære arealer. Etableringen af vådområderne vil også reducere fosforudledningen, når driften af hidtil dyrkede arealer ekstensiveres.

Fosforvådområderne skal bidrage med en reduktion af fosforudledningen til søer med 5.000 kg/år. Fosforvådområdeindsatsen skal gennemføres i perioden 2016-2021 med et forventet budget på i alt 84 mio. kr.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse meget mere om vandområdeplan og vådområde indsats.

I Silkeborg Kommune er det særligt fosforvådområderne, der er i fokus. Her kan du læse om de vådområdeprojekter, som Silkeborg Kommune er involveret i