Fosforvådområde Hinge Sø og Alling Sø

Det praktiske anlæg af Fosforvådområde Hinge Sø og Alling Sø er gennemført i løbet af 2016. De to tilløb til Hinge Sø, Mausing Møllebæk og Haurbæk, er blevet genslynget, og vandløbsbunden er flere steder blevet hævet for at skabe tidvise oversvømmelser. Fosforholdige partikler i vandløbsvandet bliver afsat i projektområdet, når vandløbene flyder over.

Hovedformålet med vådområdet Hinge Sø og Alling Sø er at fjerne fosfor fra vandmiljøet, før det når frem til Hinge Sø og via Hinge Å videre til Alling Sø. Miljømålet om god økologisk tilstand er i dag ikke opfyldt i de to søer på grund af kraftige forekomster af alger, særligt i sommerhalvåret. Blandt afledte positive effekter af projektet kan nævnes oplevelsen af ådalen i landskabet, mindre udvaskning af okker til vandmiljøet og forbedringer for naturen i området. Det gælder især for fisk og smådyr i vandløbene og for engfugle på de omliggende enge.

Projektet er anlagt for Silkeborg Kommune af entreprenørfirmaet Jakobsen og Blindkilde A/S med rådgivningsbistand fra rådgivningsfirmaet Alectia A/S. Der har været et løbende samarbejde med lodsejerne, hvis velvillighed og imødekommenhed har været afgørende for, at det har kunnet lade sig gøre at nå i mål.

Silkeborg Kommune er nu i dialog med lodsejere i området om at etablere kogræsning på engene for at gøre det hele endnu bedre.

EU-kommisionen, Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne

Nøgletal for projektet

  • Projektareal 56,67 ha
  • Fosforfjernelse 563 kg P/år svarende til 9,93 kg P/ha
  • Mausing Møllebæk fra 900 m ”kanal” til 1232 m genslynget forløb med udlægning af grus
  • Haurbæk fra 550 m ”kanal til 960 m genslynget forløb med udlægning af grus og sten

Kort over projektområdet nær Hinge Sø

Billede 1: Kortudsnit der viser projektområdet (blå afgrænsning)

Vær opmærksom på at YouTube sætter cookies på din computer/tablet/mobil ved afspilning af videoen.