Kvælstofvådområde ved Tange Å (forundersøgelse)

Silkeborg Kommune har gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at anlægge et kvælstofområde ved Tange Å. Kvælstofvådområdet skal primært fjerne kvælstof fra dræn og afvandingsgrøfter der løber ud i Tange Å og være med til at forbedre tilstanden i Randers Fjord. Forundersøgelsen viser, at der er grundlag for at gennemføre et projekt.

Billede af Tange Å

Formålet med forundersøgelsen var at finde ud af, om det er muligt at reducere mængden af kvælstof der ledes i Tange Å. Projektet består af to større delområder på 34 og 37,5 hektar. Projektområdets samlede areal er på ca. 71,5 ha.

Forundersøgelsen er gennemført i samarbejde med en ekstern konsulent, og den er sammensat af en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Den tekniske forundersøgelse beskriver de eksisterende forhold, og opstiller scenarier for etablering af et vådområde, der kan fjerne kvælstof fra dræn, grøfter samt mindre tilløb til Tange Å. Den giver også et overslag over anlægsomkostningerne.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse beskriver de nuværende ejendomsmæssige forhold og lodsejernes indstilling til projektets gennemførelse.

De to rapporter inkl. bilag kan downloades herunder. Det skal bemærkes, at bilag 6, 7 , 8, 20, 21 og 22 kan rekvireres ved henvendelse til aia@silkeborg.dk. Der er tale om 6 Excel ark med beregninger af fosfor, kvælstof og kulstof, som ikke er mulige at konvertere til pdf formatet.

Teknisk forundersøgelse inkl. bilag (pdf)

Ejendomsmæssig forundersøgelse inkl. bilag (pdf)