Fosforvådområde ved Tanghus Bæk

Silkeborg Kommune har anlagt et nyt fosforvådområde i Tanghus Bæk. Fosforvådområdet skal fjerne fosfor fra bækken og være med til at forbedre tilstanden i Hinge Sø.

Billede af Tanghus Bæk

Hovedformålet med vådområdet er at fjerne fosfor fra vandmiljøet, før det når frem til Hinge Sø og Alling Sø. Miljømålet om god økologisk tilstand er i dag ikke opfyldt i de to søer på grund af kraftige forekomster af alger, særligt i sommerhalvåret. Blandt afledte positive effekter af projektet kan nævnes oplevelsen af ådalen i landskabet, mindre udvaskning af okker til vandmiljøet og forbedringer for naturen i området. Det gælder især for fisk og smådyr i vandløbene og for engfugle og insekter på de omliggende enge.

Projektet er anlagt for Silkeborg Kommune af entreprenørfirmaet M. Frisch A/S med rådgivningsbistand fra rådgivningsfirmaet WSP. Der har været et løbende samarbejde med lodsejerne, hvis velvillighed og imødekommenhed har været afgørende for, at det har kunnet lade sig gøre at nå i mål.

Projektområdet er privat, og man må kun færdes der med tilladelse fra lodsejer.

Nøgletal for projektet

  • Projektareal 2,1 ha
  • Fosforfjernelse 28 kg P/år svarende til 13 kg P/ha
  • Tanghus Bæk fra 275m ”kanal” til 452m genslynget vandløb med udlægning af grus og skjulesten

EU-kommisionen, Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne

 

 
 

Vær opmærksom på at YouTube sætter cookies på din computer/tablet/mobil ved afspilning af videoen.