Vandløbsprojekt i Tange Å ved Humle Mølle

Silkeborg Kommune forbedrer levevilkår for fisk og smådyr i Tange Å ved at skabe passage for fisk og smådyr forbi en spærring.

Billede af stemmeværk ved Humle Mølle

Projektet er en del af indsatsprogrammet i statens vandplaner og går ud på at fjerne en spærring i Tange Å. Spærringen består af et højt stemmeværk.

Det forventes, at der skabes faunapassage ved det nuværende stemmeværk ved både at sænke vandstanden ved og opstrøms stemmeværket, og ved at hæve vandløbsbunden nedstrøms stemmeværket, så der opnås et vandløb med ubrudt bund og et jævnt fald, som fisk og smådyr kan passere.  Der udlægges desuden grus og sten i åen for at sikre gode leve- og passageforhold for vandløbets fisk og smådyr

Projektet bliver finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Logo for EU og for Hav og Fiskerifonden