Skip til hoved indholdet
    Hjem Sørestaurering Restaurering Engetved Sø

Restaurering Engetved Sø

Silkeborg Kommune har gennemført en restaurering af Engetved Sø i 2021 – 2022 for at forbedre vandkvaliteten.

Projektbeskrivelse

Miljømålet om god tilstand i Engetved Sø er ikke opfyldt, fordi fiskebestanden er skævt sammensat med for mange fredfisk og for få rovfisk. En forundersøgelse har vist, at en opfiskning af fredfisk vil være den mest optimale indsats indenfor rammerne af den statslige tilskudsordning i bestræbelserne på at få klart vand og en god fiskebestand med mange rovfisk.

Silkeborg Kommune har fået tilsagn fra staten om tilskud til at gennemføre en restaurering af Engetved Sø ved biomanipulation gennem målrettet opfiskning af fredfiskene skalle og brasen ved garnsætning og vodtræk. Opfiskningen er gennemført i 2021-2022. Det er sket ved en kombination af vodtræk og sætning af såkaldte gællegarn. En enhed under NIRAS, Fiskeøkologisk Laboratorium, har udført fiskeriet for os.

Der er i alt fanget 782 kg fredfisk, svarende til 79 % af den skønnede biomasse. Bestanden af skaller er omtrent halveret, og bestanden af brasener er næsten forsvundet. Geddebestanden er god, mens bestanden af store rovlevende aborrer stadig ikke er god nok. Fangsterne er blevet brugt til foder på AQUA Akvarium & Dyrepark i Silkeborg.
Søvandet er blevet klart, og søen rummer en udbredt undervandsvegetation. Der er sket et markant fald i forekomsten af alger i vandet, og niveauerne for kvælstof og fosfor er faldet markant. Udviklingen i søen efter restaureringen vil blive fulgt gennem 2023, hvorefter der bliver udarbejdet en slutrapport over restaureringen.

Engetved Sø er i privat eje. Søen er godt 5 ha stor og ligger naturskønt i kanten af Salten Å-dalstrøget vest for Salten Langsø.