Skip til hoved indholdet

Vådområder

Staten yder tilskud til at etablere kvælstof- og fosforvådområder, som skal bidrage til at nedbringe landbrugets udledning af kvælstof og fosfor til sårbare søer, fjorde og kystvande. Kvælstof og fosfor giver grobund for alger, som skader vandmiljøet. Du kan læse mere om ordningen og de vådområdeprojekter, som Silkeborg Kommune arbejder med, her på siden.

Kvælstovådområde

Et kvælstofvådområde kan laves på flere forskellige måder, fx ved at lukke dræn i projektområdet så projektområdet overrisles med drænvand fra de omkringliggende arealer, ved at etablere en lavvandet sø, eller ved at hæve vandløbsbunden og genslynge forløbet, så der sker en oversvømmelse af de vandløbsnære arealer. Vådområdet fjerner kvælstof ved, at bakterier nedbryder nitrat i vandet og frigør luftformigt kvælstof. Derudover bidrager ophøret af dyrkning af landbrugsjorden til at formindske kvælstofudledningen.

Kvælstofvådområderne skal bidrage med en reduktion af kvælstofudledningen med 1.250 tons til de indre farvande i perioden fra 2016-2021 med et forventet budget på i alt ca. 1,6 mia.kr. 

Fosforvådområde

Et fosforvådområde har til formål at reducere udledningen af fosfor til søer, hvor fosfor er et særligt stort problem for søens vandkvalitet. Ligesom kvælstof kan fosfor føre til en øget vækst af alger, som gør vandet uklart. Det har en negativ effekt på søens øvrige dyre- og planteliv. De forringede forhold medfører, at søen kommer ud af balance, så den gode økologiske tilstand ikke kan opretholdes.

Fosforvådområdet etableres ved at genoprette og omlægge vandløb, så der igen kommer et mere naturligt samspil mellem vandløbet og ådalen. Herved sikres oversvømmelse af arealerne langs vandløb ved store vandføringer, så det partikelbundne fosfor kan bundfældes og tilbageholdes på de vandløbsnære arealer. Etableringen af vådområderne vil også reducere fosforudledningen, når driften af hidtil dyrkede arealer ekstensiveres.

 

Fosforvådområde Hinge Sø og Alling Sø

Beskrivelse af projektet

Fosforvådområde ved Funder Å

Forundersøgelse for vådområdeprojekt

Fosforvådområde Lemming Å

Forundersøgelse af vådområdeprojekt

Kvælstofvådområde Tange Å

Forundersøgelse for projektet

Fosforvådområde Tanghus Bæk

Forundersøgelse af projektet

Etablering af fosforvådområde Tanghus Bæk

Gennemførelse af vådområdeprojekt

Fosforvådområde Kringelbæk

Forundersøgelse af projektet