Skip til hoved indholdet
    Hjem Sørestaurering Restaurering Lyngsø

Restaurering Lyngsø

Silkeborg Kommune har gennemført en restaurering af Lyngsø i 2021 - 2022 for at forbedre vandkvaliteten.

Projektbeskrivelse

Miljømålet om god tilstand i Lyngsø er ikke opfyldt. Vandet er uklart på grund af alger, og fiskebestanden er karakteriseret ved alt for mange skaller, brasener og småfisk, mens store individer af rovfiskene aborre og gedde er for få. En forundersøgelse har vist, at en kombination af opfiskning af fredfisk efterfulgt af udlægning af et produkt til binding af fosfor på søbunden vil være den mest optimale indsats indenfor rammerne af den statslige tilskudsordning i bestræbelserne på at få klart vand og en god fiskebestand med mange rovfisk.
Silkeborg Kommune har modtaget tilsagn fra staten om tilskud til at gennemføre restaureringen af Lyngsø ved en kombineret indsats med opfiskning af fredfisk og behandling af søbunden med Phoslock. Phoslock er et lerprodukt, bentonit, som er beriget med grundstoffet lanthan. Lanthan binder fosfor i søbunden, så det ikke er tilgængeligt for algevækst.

Udbringning af Phoslock i Lyngsø blev gennemført i 2021 i løbet af uge 48 under ledelse af konsulentfirmaet Thomas Aabling Vandmiljø. Traditionelt benytter man et aluminiumsalt til binding af fosfor, fordi det er billigere, men i tilfældet Lyngsø er metoden valgt fra på grund af risiko for forgiftning af søens liv.

Første fase af opfiskningen blev gennemført i 2021 med en kombination af vodtræk og sætning af såkaldte gællegarn. En enhed under NIRAS, Fiskeøkologisk Laboratorium, har udført fiskeriet. Der blev fanget 1267 kg fredfisk (skalle, brasen, rudskalle og suder). Fangsten er i alt væsentligt blevet brugt til foder på AQUA Akvarium & Dyrepark i Silkeborg.

Silkeborg Kommune har efterfølgende modtaget tilskud fra staten til en ekstra opfiskning i 2022, fordi opfiskningen i 2021 ikke gav den ønskede fangst af fredfisk. Her blev der fanget lidt under halvdelen af bestanden af fredfisk, hvor målet var 80 %. I 2022 blev kun fanget 142 kg fredfisk, men heldigvis tyder en ledsagende bestandsundersøgelse på, at bestanden af store brasener og små fredfisk er i bund.

Desuden arbejder vi sammen med Silkeborg Forsyning om at nedbringe udledning af fosfor til søen for at gøre restaureringen mere langtidsholdbar. Udløb til søen fra to regnvandsbassiner bliver fjernet i 2023 for at nedbringe belastningen med fosfor fra regnvand.

Vi har haft tæt dialog med Miljøstyrelsen og har allieret os med førende eksperter på søområdet fra Syddansk Universitet og DCE, Aarhus Universitet, for det er første gang, Phoslock anvendes i Danmark. Visionen om klart vand i Lyngsø er afspejlet i kommuneplanen, hvor Lyngsø er udpeget med potentiale som badesø. Vores foreløbige kontroller af den hygiejniske kvalitet i søen giver anledning til optimisme, og søvandet er blevet klart med en sigtdybde omkring de 3 meter.

Lyngsø er opstået i et dødishul fra sidste istid. Søen er 9,7 ha stor og ligger i den sydlige del af Silkeborg delvis omgivet af villaer. Naturstyrelsen, som er eneejer af søen, støtter op om at få søen restaureret.
Miljøtilstanden i Lyngsø vil blive fulgt gennem 2023, hvorefter restaureringsindgrebet vil blive dokumenteret i en slutrapport.